Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA