Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP