Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

❁ Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

❁ THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

❁ THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CHÍNH LÀ THÀNH THẬT, NGHE LỜI, THẬT LÀM

❁ CHÍNH LÀ THÀNH THẬT, NGHE LỜI, THẬT LÀM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CHÚNG ĐÚNG LÀ SAI CHỈ HÀO LY, LẠC ĐI NGÀN DẶM

❁ CHÚNG ĐÚNG LÀ SAI CHỈ HÀO LY, LẠC ĐI NGÀN DẶM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không