Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍNH LÀ THÀNH THẬT, NGHE LỜI, THẬT LÀM

CHÍNH LÀ THÀNH THẬT, NGHE LỜI, THẬT LÀM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG ĐÚNG LÀ SAI CHỈ HÀO LY, LẠC ĐI NGÀN DẶM

CHÚNG ĐÚNG LÀ SAI CHỈ HÀO LY, LẠC ĐI NGÀN DẶM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không